Du har kommit till Lommarp.se - Välkommen

Snart ett minne blott?

Bro över Vinne å i Lommarp, väg 2010.
Vägverkets objekt 78063

Den gamla stenvalvsbron i Lommarp
ska ev. bytas ut för att den blivit för gammal.

Skador på huvudbärarverket.

LÄNKAR:

Vägverkets dokument ang. Lommarp

2007-09-01 Förstudie.
PDF-dokument från första mötet med Samrådsprotokoll.

Norra Skåne 2011-03-21

Kristianstadsbladet 2011-10-26


Har haft kontakt med Jesper Haraldsson och han förmedlade en del information om vad som händer med projekt:     Ny bro i Lommarp

Förstudien är klar och ska remissas i september. Vi har utökat förslaget av Gång och Cykelväg med en klack från Nävlinge lik den från Lommarp och en Gång och Cykelväg passage i höjd med 30 skyltar.

På frågan om längre Gång och Cykelväg från Lommarp mot Nävlinge:

Eventuellt längre Gång och Cykelväg är en kommunal - Väg-Verket ärende. Kommunen levererar in till Väg-Verket önskemål om Gång och Cykelväg och i vilken prioritet. Väg-Verket utgår ifrån dessa önskemål och samfinansierar med kommun. Väg-Verket initierar oftast inte Gång och Cykelvägar förutom när vi bygger nya och om större vägar. 

Så vad händer närmast?

Under remisstiden kommer vår marklösare att kontakta alla som berörs av intrång. Om vi kommer överens kan en bygghandling tas fram och byggas under 2008. Får vi inte mark måste en arbetsplan tas fram vilket antagligen förlänger tiden med ytterligare 1 år.


April 2008
Detta har hänt sen sist att:

 
Hässleholms kommun och Länstyrelsen betecknar ombyggnaden som betydande miljöpåverkan med avseende på vattenfladdermöss och att bron gränsar till inre skyddet av vattentäckt Ignaberga.
WSP är upphandlade att ta fram en Arbetsplan och Bygghandling. De ska även utreda om det behövs miljödom för att det är betecknat som vattenverksamhet att byta bro. Detta har förlängt projekteringen något och en del samråd måste hållas innan vi håller möte med boende och markägare. jag tippar att vi kallar till möte i augusti då vi har en klar miljökonsekvensbeskrivning och bra förslag att presentera på bron och GC.


18 Juni 2008  kl 18.30
Möte i församlingshemmet enl. kallelse.

Allmänna synpunkter jag fick under pausen

 • Befintliga refuger har satt sig vilket har ökat buller och skakningar, ska vi riva dessa.
  Svar ja och eventuell ny beläggning genom byn om det ligger i fas med underhållsplanen för ny beläggning.
 • Läget på förträngningen mot Nävlinge och dess placering. Enligt visad plan ligger den vid 30 skyltar men mitt för fastighet 40:5, kan man flytta den längre söderut, befarar att trafiken bromsar och gasar precis utanför huset. Svar; det är en avvägning som har gjorts att vi tror att trafiken efter förträngningen får en för hög hastighet in i 30zonen och inte får den hjälp de behöver att hålla 30.
 • Kommer postlådorna stå kvar där de finns idag, har ni tänkt på det?
  Svar , vi har inte tittat på de detaljerna men det är en förutsättning vi tar med oss i vidare projektering.
 • Har ni funderat vidare på tidigare förslag att förlänga GC mot Nävlinge till skolskjutshållplats.
  Svar; Projektet är först och främst ett bro projekt där det avsatts pengar för denna och GC genom byn är en ren bonus som vi kan få till på ett bra sätt. Gc vägar är ett gemensamt ansvar mellan kommun och VV och initieras av kommunen där det sker en prioritering vilka cykelleder som ska byggas. I detta projekt finns inte dessa pengar och sträckan finns inte med i kommunens prioritering varmed boende i så fall ska påverka kommunen i denna frågan. 

  Jesper

 

Mer info kommer efterhand.

Fick en Förslagsskiss - Översiktsbild
Klicka på bilden för att öppna en stor bild.

Utskrift

 


 

Nu har den nya bron under 21:an kommit på plats
och den nya vägen under blev inkopplad fredagen den 10 juni 2005.

Bilden tagen fredagen innan bron kom på plats.


e-post till webmaster

Copyright © 2005 Ekenberg & C:O.
All rights reserved.